Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

第一步,点击成本卡虚拟品项

第二步,选择要设置的品项所在的小类

三步,点击编辑

          把品项橘子软糖、草莓软糖、哈密瓜软糖、荔枝软糖、苹果软糖设置为虚拟品项软糖。

         可以点击这几个品项中任意一个的编辑。样例选择橘子软糖的编辑。

第四步,输入虚拟品项名称,点击下一步

第五步,勾选品项,点击导入右侧

              由于是从橘子软糖处进行的编辑,所以默认橘子软糖已选,可以看到橘子软糖已经在右侧

第六步,选择一个默认取价的品项

第八步,点击完成,提示成功

可以查看到结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels