Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. 新增盘点方案,选择要进行盘点类型、仓库和盘点发生日期。
  2. 打印空盘点表,提供仓管人员进行盘点。
  3. 实物盘点结束,录入盘点数据。
  4. 盘点完成,系统自动进行账存数据和实际数据差异对比,再生成盘盈单(负数的盘亏单)、盘亏单。
    【注意事项】:如果有自动出库,每天日结自动出库后,盘点是为了比对线上销售数据和库内实际结存数目的差异,生成盘盈单(负数的盘亏单)、盘亏单。 
                            
  • No labels