Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.配送线路:用于记录货车给门店送货的线路、车辆信息

2.订货看板查询:

                     1)配送线路:根据配送线路查询门店的的订货明细

                     2)时间:只有在根据订货日查询订单时才会起作用;只展示订货时间在这段时间内的门店订货信息

                     3)分拣单:根据配送线路统计品项的订货数量

                          使用场景:货车在送货前统计自己配送线路各个品项的总数量

  • No labels